Thuốc trong nước

# Tên Tên hoạt chất Nồng độ Số đăng ký Giá dự kiến Doanh nghiệp sản xuất Doanh nghiệp kê khai
1 Atalzan - V/20 Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg VD-2532-07 152 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
2 Atalzan - V/20 Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg VD-2532-07 152 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
3 Atalzan - V/20 Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg VD-2532-07 152 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
4 Atalzan - V/10 Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg 152 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
5 Atalzan - V/10 Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg 152 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
6 Atalzan - V/10 Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg 152 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
7 Tetra 500mg Tetracyclin 500mg VD-4420-07 378 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
8 Tetra 500mg Tetracyclin 500mg VD-4420-07 378 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
9 Tetra 500mg Tetracyclin 500mg VD-4420-07 378 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận
10 Spiramycin 3MIU Spiramycin 3MIU VD-5550-08 3150 Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận Công ty CP Dược và VTYT Bình Thuận